Лабораторен специалист - класически методи

"Софийска вода” АД е част от международната група Веолия и е най-голямото ВиК дружество в България, осигуряващо услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води на София. Компанията обявява свободно работно място за позицията:

Лабораторен специалист - класически методи
Месторабота: гр. София (с. Кубратово)

Обявената позиция е към Лабораторен Изпитвателен Комплекс /ЛИК/ на компанията. В ЛИК се извършва постоянен мониторинг на показателите за качество на питейната и отпадъчната вода и утайките, получени от процесите на пречистване. ЛИК работи с най-съвременна техника и апаратура за анализ на води и утайки (ICP-OES,ICP-MS, GC, GC-MS/MS, TOC анализатор, Ion Chromatograph), както и с класически методи за анализ.
Лабораторията е носител на сертификати и отличия за участия в международни изпитвания за пригодност и доказване на компетентност.

Функции и отговорности:

• Извършва изпитвания на постъпилите в съответния сектор на ЛИК проби
• Осигурява проследимост на резултатите от изпитване
• Докладва аналитичните резултати незабавно след получаването им
• Води стриктно записи като попълва приложимите формуляри по качеството от СУ на ЛИК, засягащи извършваната дейност
• Подписва протоколите от изпитване по отношение на извършените анализи
• Извършва експериментална работа във връзка с развитие и оптимизиране на СУ на ЛИК, валидиране и верифициране на аналитични методи, калибриране на измервателни инструменти
• Работи със сертифицирани референтни материали и референтни материали
• Работи с информационната система за лабораторен мениджмънт

Изисквания към кандидатите:

• Висше образование - специалности Химия, Екология, Биотехнологии, Екохимия, Инженерна химия
• Опит в акредитирана лаборатория или лаборатория, работеща съгласно GPL
• Oпит с физикохимични и/или биологични методи за анализ
• Добър английски език (технически)
• Развити умения за работа с Word, Excel и Internet
• Много добри комуникативни умения
• Умения за ефективна работа в екип
• Инициативност

Ще се разглеждат с предимство кандидати преминали обучение по:

• Стандарт за акредитация на лаборатории за изпитване БДС EN ISO/IEC 17025
• Валидиране на методи за изпитване
• Осигуряване на метрологична проследимост на измерването

Ако предложението представлява интерес за Вас, изпратете автобиография на e-mail: recruitment@sofiyskavoda.bg