Лабораторен специалист - инструментални методи

"Софийска вода” АД, част от „Веолия”, е най-голямото ВиК дружество в България и първото с екологичен сертификат EMAS.

С цел поддържане на високото качество на услугите, компанията обявява свободна позиция за длъжността:

"Лабораторен специалист – инструментални методи"
Референтен N: IMLS20

Обявената позиция е към Лабораторен Изпитвателен Комплекс /ЛИК/ на компанията. В ЛИК се извършва постоянен мониторинг на показателите за качество на питейната, отпадъчната вода и утайките, получени от процесите на пречистване. Работи се с най-съвременната техника и апаратура за анализ на води и утайки (ICP-OES,ICP-MS, GC, GC-MS/MS, TOC анализатор, Ion Chromatograph), както и с класически методи за анализ.

Лабораторията е носител на сертификати и отличия за участия в международни изпитвания за пригодност и доказване на компетентност.

Функции и отговорности:
- Изпитва, постъпилите в съответния сектор на ЛИК, проби чрез класически и инструментални методи за анализ;
- Осигурява проследимост на резултатите от изпитване, използвайки информационната система за лабораторен мениджмънт;
- Извършва експериментална работа във връзка с развитие и оптимизиране на процесите в лабораторния комплекс;
- Валидира и верифицира аналитични методи, калибрира измервателни инструменти;
- Води стриктно записи и докладва аналитичните резултати незабавно след получаването им;
- Подписва протоколите от изпитване по отношение на извършените анализи;
- Участва при провеждане на мониторинг на персонала, междулабораторни сравнителни изпитвания и тестове за пригодност.

Изисквания към кандидатите:
- Висше образование в областта на химията - дисциплини Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ, Биотехнологии, Екохимия или Инженерна химия;
- Отлични аналитични знания и умения по отношение на инструменталните анализи;
- Способност за работа с инструментални лабораторни апарати (ICP-OES; GC-FID; GC-MS/MS; ICP-MS)
- Опит в работата с хроматографски и масспектрометрични методи за анализ ще се счита за предимство;
- Умения за извършване на мониторинг и контрол;
- Използване на технически английски език;
- Способност за ефективна работа в екип и комуникация.

Компанията търси мотивирани хора, които:
- Имат желание за работа в модерна лаборатория с високи стандарти и за участие в разработване на нови методи;
- Търсят възможности за професионално развитие и се стремят към достигане на висока експертиза в областта;
- Обичат да работят в динамична среда и приятелска атмосфера.

Компанията предлага:
- Достъп до професионални обучения и възможности за развитие и повишаване на квалификацията;
- Привлекателен социален пакет.

За да кандидатствате, изпратете актуална автобиография на e-mail: recruitment@sofiyskavoda.bg. посочвайки референтния номер на позицията.