Лаборант в пътна лаборатория

ПЪТИЩА АД е фирма, занимаваща се със строителство и ремонт на пътища и съоръжения, производство и полагане на асфалтови смеси, производство и търговия на инертни материали, извършване на услуги със строителна техника и автомобили.
Към момента ПЪТИЩА АД търси да назначи:

Лаборант в пътна лаборатория
Месторабота: с. Семчиново (обл. Пазарджик)

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
- Средно специално или висше образование в областта на строителство, химия или физика.
- С предимство са кандидати с предишен стаж в акредитирана лаборатория.
- Шофьорска книжка, категория В е желателно.

Фирмата осигурява обучение, работно облекло, ваучери за храна.

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Взема технически проби и образци за извършване на пресевен анализ на произведените асфалтови смеси и добавъчни материали.
2. Провежда исканите от клиента изпитвания на същите.
3. Подготвя и подписва протоколите от изпитванията.
4. Извършва необходимите първични разчети във връзка с направените лабораторни анализи, като получените резултати нанася в лабораторните дневници и тетрадки.
5. Целесъобразно и правилно използва наличното лабораторно оборудване и се грижи за поддържането му в процеса на работата.
6. Участва при разработването на Системата за управление.
7. Следи актуализацията на нормативните документи и изискванията на клиентите.
8. Отговаря за опазването на машините и оборудването в лабораторията, следи и документира параметрите на околната среда.
9. Попълва документация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018.
10. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

За повече информация: тел. 0886-520-903, инж.Ралинова

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5465704