Контрольор Качество / Технолог

Балев Корпорейшън ЕООД е водещ производител на ароматизатори за въздух с търговската марка "АРЕОН", добре познат на потребителите в България и чужбина.
За своя екип фирмата търси да назначи:

КОНТРОЛЬОР КАЧЕСТВО (ВХОДЯЩ КОНТРОЛ)
Месторабота: гр. Варна

Описание на задълженията:

- Извършва пробовземане на всички постъпващи на производствената площадка суровини, материали и заготовки.
- Извършва необходимия входящ, качествен контрол (визуален, документален и лабораторен), съгласно установените процедури за контрол.
- При усановяване на несъответствия на контролираните суровини, извършва допълнителни изследвания с цел установяване на причините и предлага методи за отстраняване на дефектите.
- При необходимост комуникира директно с доставчиците на суровини, материали и заготовки с цел повишаване на качеството им и отстраняване на дефекти.
- Следи за правилното съхранение, транспортиране и сортиране на суровините и материалите постъпващи в производството.
- Отговаря за поддържането и калибрирането на измервателната апаратура, необходима за входящия контрол.
- Създава и поддържа необходимата технологична и отчетна документация в съответствие със системата за управление на качеството.
- Участва в процеса по изпитване и валидиране на нови суровини, материали и заготовки.
- При необходимост съдейства в осъществяването на текущ и изходящ качествен контрол.

Изисквания към кандидата:

- Висше образование (химични технологии или еквивалентно).
- Опит, минимум 2 години на подобна длъжност в производствено предприятие от химическата, парфюмерийната или козметичната промишленост.
- Владеене на основни лабораторни и аналитични методи и практики: пробовземане, приготвяне на разтвори , изпълнение на рецептури, измерване на плътност, индекс на рефракция, тегловен анализ и др.
- Опит в областта на газ-хроматографските методи за анализ е предимство.
- Опит при внедряването и поддържането на системи за управление на качеството е предимство.
- Добра компютърна грамотност.
- Владеенето на чужд език е предимство.

Ако считате, че отговаряте на изискванията, изпратете актуална автобиография със снимка на e-mail: office@areon-fresh.com