Изследовател

Стартира втора година на Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ към Министерство на образованието и науката.
Цел на програмата е привличането, задържането и развитието на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти ще осигури качественото възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България.
Крайната цел на програмата е създаване на ново поколение висококвалифицирани специалисти, заети с качествена научноизследователска дейност, отговорна към обществото, и с резултати, подпомагащи изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2020.

КОЙ ИМА ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВА?

Програмата е и в изпълнение на препоръката на международния панел за оценка, реализиран в рамките на Инструмента на Хоризонт 2020 за подкрепа на политиките (PSF), която се отнася за насърчаване на младите учени (лица, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването й) и постдокторантите (учени, придобили образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването й) и подпомагане развитието на тяхната кариера.

Минималният праг за кандидатстване е броят публикации по критерий № 1.

Срокът за подаване на документи е до 10.02.2020 до 16:30

Необходимо е да се представят в един екземпляр на хартия и записани на диск документи за кандидатстване:

МЛАДИ УЧЕНИ
• Автобиография
• Диплома за завършено образование и сертификат за владеене на чужд език
• Мотивационно писмо, включващо и информация за области на научни интереси
• Описание на досегашната научна работа на кандидата (ако е приложимо)
• Списък с публикации с линк към базата данни в, която е включена.
• Участие в проекти
• Анотация и работен план за бъдещата изследователска работа
• Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка
• Награди или грамоти

ПОСТДОКТОРАНТИ
• Автобиография
• Диплома за получена докторска степен и сертификат за владеене на чужд език
• Мотивационно писмо, включващо и информация за области на научни интереси
• Описание на досегашната научна работа на кандидата
• Списък с публикации с линк към базата данни в, която е включена.
• Участие в проекти
• Списък с участия с доклади, постери, презентации в научни конференции и събития
• Анотация и работен план за бъдещата изследователска работа
• Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка
• Награди или грамоти

В работната си програма кандидатът трябва направи план на работата си през периода така, че до 30.09.2020 г. може да отчете минимум 1 статия в реферирано и индексирано в Web of Science, Scopus издание и 1 статия в реферирано издание.

Документи се подават както следва:
- Физико-технологичен факултет - ст. 214, Ректорат;
- Химически факултет - ст. 131А, Ректорат;
- Биологически факулет - ул. Тодор Самодумов № 2, ст. 170;

Подробна информация може да намерите на сайта на университета - https://www.uni-plovdiv.bg/