Стажант - Измервания

„Екологична Изпитвателна Лаборатория “LABLAND” към „ЛАБЕКСПЕРТ“ ООД, гр. София, бул. Ботевградско шосе 268 търси Стажант за длъжност "Специалист Измервания" в направление "Емисии на вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници".

Изисквания:
1. Студент със завършен 3-ти курс в областта на Екологията и Опазването на Околната Среда или Химия;
2. Компютърна грамотност;
3. Свидетелство за управление на МПС, кат Б.

Основни дейности, за които ще бъде проведено обучението по време на стажа:
- Запознаване с изискванията на наръчника и процедурите от Системата за управление на Лабораторията за изпитване, принципите на работа в Лабораторията, основаващи се на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ” и други стандарти свързани с основните дейности на Лабораторията за изпитване.
- Запознаване с основните нормативни актове, стандарти, методики, и др. документи, свързани с дейностите на лабораторията.
- Запознаване с инструкциите за работа с техническите средства, еталони, референтни материали и др. спомагателно оборудване, собственост на лабораторията.
- Извършване на пробовземания и измервания на Емисии на вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и измерване на Шум, излъчван в околната среда от промишлени източници

Стажът е платен и с продължителност от 2 месеца.

Ако предложението представлява интерес за Вас, изпратете актуална автобиография и снимка. Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/5814756