Инженер, химик / геохимия

Елаците мед АД е водещо дружество в минната индустрия на България, с основен предмет на дейност добив и първична преработка на медно-порфирни златосъдържащи руд. Към момента компанията търси да назначи:

Инженер, химик / геохимия
Месторабота: Обогатителен комплекс, с. Мирково. (Софийска област)

Изисквания към кандидатите:

• висше образование по специалностите: „Приложна геохимия“; Химично инженерство“; „Геотехнология“; „Химични технологии“ или сродни на нея;
• над 3 години опит в изучаване на геохимията на повърхностните и/или подпочвени води;
• опит в приложна геохимия и металургия;
• компютърна грамотност;
• добро владеене на английски език;
• умения за работа в екип, отговорност, прецизност и комуникативност;

Необходими документи:

• автобиография на български език с актуална снимка;
• копие от диплома за висше образование;
• мотивационно писмо;
• препоръки от предишни работодатели, ако има такива.

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или online до 20.02.2018 г.

Тел. за връзка с отдел "Човешки ресурси": +359 2 923 77 04