Химик

Synevo е европейска верига от медико-диагностични лаборатории, част от шведската здравна организация Medicover Group. Synevo лаборатории извършват дейност в Германия, Полша, Румъния, Украйна, Беларус, Грузия, Молдова, България, Турция и Сърбия.

Синево България търси да назначи отговорен професионалист - Химик, медицинска химия в град Пловдив, на пълно работно време.

ОСНОВНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ:
• Познава и спазва изискванията за транспорт и съхранение на биологичните материали за анализ по съответна стандартна процедура.
• Познава и спазва стандартна работна процедура за идентификация на биологичните проби.
• Владее техниката на лабораторните методи за анализ на съответните лабораторни показатели, спазвайки стандартните работни процедури.
• Познава източниците на грешки в преданалитичния, аналитичния и следаналитичния етап на лабораторно-диагностичния процес.
• Познава и точно прилага работните инструкции за експлоатация на лабораторната апаратура.
• Води отговорно и безпогрешно съответната медицинска документация от негова компетентност и спазва изискванията за работа с всички модули на лабораторно-информационната система.
• Познава референтните стойности на клинично-лабораторните показатели.
• Познава и извършва определянето на всички спешни клинично-лабораторни показатели със съответния анализатор, спазвайки съответните работни процедури.
• Следи за наличността на реактиви за медицинската апаратура.
• Отговаря за достоверността на извършените анализи и направените заключения..
• Съдейства на лекарите при провеждане на дейността в лабораторията
• Извършва ВЛКК на определени показатели.
• Владее в детайли методиките за клинично-химичен анализ в секторите, в които работи.
• Извършва контрол и участва в стандартизирането на методите и реактивите.
• Участва в работата при изработването на определени специфични проби.
• Своевременно сигнализира за необходимата техническа поддръжка и ремонт на апаратурата, пособията и уредите за които отговаря.
• Изготвя заявки за снабдяване с реактиви, консумативи и технически средства.
• Води експлоатационните дневници на апаратите.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
- Завършено висше образование Химия, със специалност "Медицинска химия";
- Трудов стаж като химик в медико-диагностична лаборатория;
- Задълбочени познания относно лабораторното оборудване, консумативи, реактиви.
- Опит за работа с ЛИС (лабораторна информационна система);
- Стриктно спазване на стандартни оперативни процедури за работа.
- Компютърна грамотност.

Компанията предлага:
- Отлични условия на труд;
- Работа в екип с доказани в своята област професионалисти;
- Конкурентно възнаграждение.

За да кандидатствате, изпратете подробна автобиография, като посочите референтен номер на позицията - https://www.jobs.bg/job/4963513