Химик

Eндектовет е микро предприятие, занимаващо се с научно-изследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите. Във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP002-1.005-0074, „Биотехнологично производство на Менахинон-7“, EНДЕКТОВЕТ ЕООД търси да наеме:

Химик, код по НКПД 21136001 – 2 позиции

Изисквания и квалификация:
- минимум бакалавърска степен в областта на химията и/или биотехнологии, и/или биодиагностика.

Професионален опит - минимум 5 години с участие в химични екипи по:
- изолиране и пречистване, получаване на фирмени сравнителни субстанции и съединения,с различна степен на очистване и концентрация или
- синтез и полусинтез на биологично активни вещества (БАВ), изолиране и пречистване на БАВ или
- изолиране и очистване на ензими и биологично-активни белтъци и полизахариди или
- Разработване на технологии за нови фармацевтични продукти – прахове, таблети, премикси, инжекционни разтвори, орални разтвори, хранителни добавки и др., както и изследване на фармацевтичните качества на готовите лекарствени форми и изготвяне на технологичната документация за конкретната форма.

Задължения и отговорности:
- Оценка на методите за екстракция и пречистване на МК-7.
- Разработване на технология за производство на кристален продукт.
- Разработка на прототип на технология за получаване на менахинон-7
- Разработка на течни, прахообразни, гранулирани и микроенкапсулирани форми и технология за производството им
- Разработка на спектрофотометричен методи за анализ на МК-7 за селекция на високопропдуктивни мутанти и трансформанти.
- Анализ на проби от лабораторни ферментации, опити с формулиране и изследване за стабилност на формулировките.
- Разработка на GC методи за анализ на остатъчни разтворители
- Разработка на HPLC методи за анализ на МК-7.
- Анализ на проби от лабораторни ферментации
- Опити с формулиране и изследване за стабилност на формулировките

Заетост на всеки от експертите - 12 месеца на 4-часов работен ден

Месторабота за всички позиции: гр.Пещера, ул. Петър Раков 39
CV и документи, доказващи образование и квалификация се представят на адрес: 4000 Пловдив, ул. Варшава 29, ет. 8, ап. 31 в срок до 16.00 часа на 14.12.2018.