Химик

Лаборатория по математична химия и химична информатика при университет “Проф. д-р Асен Златаров ” Бургас търси да назначи химик към НИС.

Изискванията към кандидатите:

- висше образование;
- да са завършили химически или биохимически специалности на ВУЗ, или специалности със засилено изучаване на химия;
- да владеят английски език.

Началното трудово възнаграждение ще бъде от 800 до 1500 лева, съобразно работата и квалификацията на кандидата, както и показаните конкурсни резултати.

Одобряването на кандидатите ще се осъществи след разглеждане на представените документи (молба, диплома за завършено образование, кратка автобиография), тест за оценка на знанията в съответствие с предварително подготвен конспект и превод на текст от български на английски език.

Документи се приемат до 14.12.2018 г. от Ваня Манова в стая № 205 на Ректората, гр.Бургас, к-с ”Славейков” СО, бл.1, ет.2.

Конкурсът ще се проведе на 15.12.2018 г. от 9 часа в НК.

Телефони за справки: (056) 716 992 и (056) 716813.