Химик в лаборатория „Мониторинг на облъчване на населението“

Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) е научна организация и специализиран орган на Министерството на здравеопазването в България, насочен към всички дейности, свързани с източници на йонизиращи лъчения и защита здравето на населението и на отделни групи от него.
Към момента НЦРРЗ търси мотивиран и отговорен кандидат за позицията:

Химик в лаб. „Мониторинг на облъчване на населението“
Месторабота: гр. София

Основни задължения:
1. Прилага утвърдените методики и процедури за анализ на съдържанието на радионуклиди в обекти от околната среда и продукти, имащи отношение към здравето на населението;
2. Взема проби от обектите на околната среда и практически работи с открити и закрити източници на йонизиращи лъчения;
3. Участва в командировки на лабораторията;
4. Приема пробите, подлежащи на анализ, и ги регистрира във входящи дневници.
5. Извършва радиохимични анализи на пробите;
6. Подготвя и подписва като извършител протоколите с резултатите от анализите на обектите;
7. Участва в дейностите по осигуряване на качеството на извършваните анализи: вътрешно калибриране, междулабораторни национални и международни сравнения, вътрешно лабораторен контрол;
8. Запознава се със съвременни методи и нова апаратура за радиационен контрол и участва за въвеждането и прилагането им;
9. Активно участва в разработването на научните и практически задачи на лабораторията.

Изисквания за заемане на длъжността:
1. Висше образование в областта на аналитичната химия (бакалавър или магистър);
2. Образование със специалност радиохимия, ядрена химия или положен изпит по ядрена или радиохимия – предимство;
3. Професионален опит: не се изисква;
4. Компютърна грамотност – основен пакет офис приложения;
5. Ползването на английски език е предимство.

Изпращайте своите кандидатури на вниманието на:

1/ г-жа Л. Велева - специалист „Човешки ресурси“: Е-mail: ncrrp@ncrrp.org; l.veleva@ncrrp.org

или

2/ доц. Росица Тоцева, д. м. - завеждащ лаб. МОН: Е-mail: r.totzeva@ncrrp.org