Химик

Национален център по радиобиология и радиационна защита обявява конкурс за длъжността:

Химик
Месторабота: гр. София

Основни задължения:
1. Контрол и осигуряване на качеството на измерванията и анализите в съответствие с изискванията на БДС.
2. Извършване на анализи на проби от жизнената среда.
3. Анализиране, оценяване и интерпретиране на получените резултати от изпитването.
4. Участие в цялостната практическа дейност на лабораторията.

Изисквания за заемане на длъжността:
• образование висше – химик, инженер – химик;
• придобита образователно-квалификационна степен : бакалавър, магистър;
• професионален опит: 3 години, стаж по специалността при постъпване на работа;
• компютърна грамотност: (MS Word, Excel, Internet).

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
• Да премине курс за правоспособност за самостоятелна работа с източници на йонизиращи лъчения в рамките на 6 месеца от назначението си;
• Да има експертно заключение за медицинска пригодност за работа в среда на йонизиращи лъчения;
• Доброто владеене на западен език e предимство.

Личностни изисквания:
• дисциплинираност, комуникативност, умение за работа в екип и нормативни документи;
• отговорност, аналитично мислене, прецизност, лоялност към работодателя;
• умения за осъществяване и поддържане на контакти.

В случай, че проявявате интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография на Е-mail: ncrrp@ncrrp.org; l.veleva@ncrrp.org