Химик в Химична лаборатория

Софарма АД търси кандидати за длъжността

Химик

в Химична лаборатория
в направление „Качествен контрол“
дирекция „Управление на качеството и регулаторното съответствие“

Месторабота: гр. София

Основни функции на длъжността:
• Извършва разнообразни основни и умерено сложни анализи в съответствие с утвърдени фармакопеи (Ph. Eur.; USP и др.) и регулаторна документация на готови лекарствени продукти и изходни суровини и оценява резултатите в съответствие с установените критерии и данни;
• Осигурява прилагането на ДПП и ДЛП в своята дейност и извършва поддържащи дейности свързани с основните отговорности на лабораторията;
• Поддържа лабораторно оборудване, стъклария и работни стандарти, приготвя разтвори и реактиви по установени процедури.
• Попълва данни в LIMS, таблици с данни и графики, в съответствие с установени процедури, протоколи и приложения.
• Идентифицира несъответствия и участва в разследвания на качеството, ако е необходимо.
• Извършва тествания за калибриране / поддръжка на лабораторно оборудване
• Изпълнява възложената работа в съответствие с определените срокове и графици.
• Изпълнява други задължения свързани с качеството, възложени от мениджърите.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Висше образование / магистър, бакалавър/ – химия, фармация, биохимия, биотехнология.
• 1 година от практически опит в фармацевтичната или химична лаборатория е предимство.
• Компютърна компетентност, Текстообработка, електронни таблици, графики и др.
• Добро познаване на изискванията за Добра производствена практика (GMP), лабораторни практики.
• Познаване на класически и съвременни аналитични апарати и методи за анализ.
• Отлични умения за наблюдение и следване на аналитичните процедури и протоколи.
• Способност за ефективно използване на ресурсите от научна информация в рамките на определената област на отговорност.
• Английски език ниво В1
• Готовност за работа на смени

Ако отговаряте на изискванията, можете да работите на смени и желаете да се присъедините към екипа на Софарма, изпратете CV и мотивационно писмо на e-mail: work@sopharma.bg