Химик

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.
„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си отговорен и мотивиран специалист, които да заема длъжността:

ХИМИК
Месторабота: Локомотивно депо София

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА:

• Извършва анализи и изпитания на гориво-смазочни материали, смазки, метали, каучукови смеси и изделия и други суровини и материали;
• Следи за повтаряемостта от резултатите при извършване на анализи от постъпващи проби в лабораторията;
• Съставя протоколи от извършените лабораторни изследвания за годността на материалите;
• Прилага стриктно в работата си всички нормативни документи и стандартни изисквания отнасящи се до дейността на химическата лаборатория;
• Отговаря за достоверността на извършените анализи и направени заключения.

РЕЖИМ НА РАБОТА

• Петдневна работна седмица, 8-часов работен ден.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

• Висше образование с образователно - квалификационна степен "Бакалавър" по специалност "Химия";
• 5 години трудов стаж по специалността за I степен и 3 години за II степен;
• Базова компютърна грамотност - MS Word и MS Excel;
• Комуникативност, умение за работа в екип и самостоятелно;
• Организираност и точност;
• Способност да анализира информация и статистика, да синтезира и да представя резултатите.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

• Придобиване на ценен професионален опит в компания с голям мащаб и повече от 130 годишна история, който ще Ви осигури тласък в кариерното развитие;
• Възнаграждение, което съответства на изискванията на позицията;
• Коректност в трудовите отношения;
• Социален пакет;
• Ползване на почивните бази на Дружеството;
• Възможности за професионално развитие, индивидуални и екипни обучения.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
• Автобиография (CV) с актуална снимка и посочен телефонен номер за обратна връзка;
• Мотивационно писмо.

Начин на кандидатстване:
Можете да изпратите Вашите документи чрез платформата за кандидатстване в Jobs.bg (https://www.jobs.bg/job/4234712) или на адрес: гр. София 1202, бул.”Мария Луиза” №102 за Поделение за пътнически превози София, отдел "Човешки ресурси".