Химик - аналитик

Унифарм АД е доказан производител на качествени лекарствени продукти, отговарящ на високите стандарти за Добра производствена практика.
Предметът на дейност на “Унифарм” АД е производство на лекарствени средства, научно изследователска и експериментална дейност в областта на производството на лекарствени средства, установяване качеството на произвежданите лекарствени средства, пласментно-снабдителна и търговска дейност в страната и чужбина.
Към момента компанията търси да назначи:

Химик - аналитик
Месторабота: гр. София

Описание на длъжността:

1. Междинен анализ на твърди и течни лекарствени форми, гелове и кремове.

Изисквания:

1. Висше образование, образователно-квалификационна степен "Магистър", специалност "Фармация" или "Химия".
2. Най-малко 2 г. стаж по специалността.
3. Да познава устройството и начина на работа на аналитичната апаратура – спектрофотометри, течни и газофи хроматографи.

Компанията очаква от Вас:
- Познания по аналитична химия, инструментални методи за анализ, органична химия и физикохимични методи за анализ;
- Качество на извършваната работа и изпълнение на задачите в срок;
- Отговорност и лична ангажираност към работния процес;
- Способност за работа в екип;
- Способност за предлагане на нови идеи и решения;
- Лоялност към фирмата;

Компанията предлага:
• Професионално развитие в една от доказаните български фармацевтични компании, производители на висококачествени лекарствени продукти;
• Конкурентно и обвързано с резултати възнаграждение, нарастващо с натрупването на опит и отговорности от служителите;
• Вътрешно-фирменото въвеждане и обучение.
• Стриктно спазване на българското трудово законодателство.
• Комфорнто работно място и отлични условия на труд.
•При проява на интерес за тази позиция, моля да изпратите автобиография и мотивационно писмо.

При итнерес към позицията, изпратете актуална автобиография чрез сайта Jobs.bg: https://www.jobs.bg/job/4318776