Химик - аналитик

„Пехливанов Инженеринг“ ООД е фирма, която е на пазара от 1991 г. Една от водещите акредитирани лаборатории, извършваща калибриране на средства за измерване, изпитване на атмосферен въздух, води, почви, отпадъци, утайки за земеделието и шум.
С цел разширяване на дейността, фирмата обявява свободна позиция за:

Химик – аналитик
Месторабота: гр. София

Функции и отговорности:
• Извършване на изпитвания на постъпилите в ЛИК проби;
• Докладване на аналитичните резултати;
• Разработване и оптимизиране на методи;
• Водене на записи чрез попълване на приложимите формуляри по качество от СУ на ЛИК;
• Извършване на експериментална работа във връзка с развитие и оптимизиране на СУ на ЛИК, валидиране и верифициране на аналитични методи, калибриране на измервателни инструменти;
• Извършване на анализи с класически и инструментални методи;
• Участие при провеждане на мониторинг на персонала, междулабораторни сравнителни изпитвания и тестове за пригодност.

Изисквания към кандидатите:
• Висше образование в областта на химия (съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ), екохимия или инженерна химия;
• Познава изискванията на стандартите БДС EN ISO/IEC 17025
• Компютърна грамотност – MS Office, Интернет;
• Стаж в лаборатория - минимум 2 години;
• Аналитични умения за работа с инструментални лабораторни апарати (ICP-OES; GC-FID; GC-MS/MS; UV – VIS и класически методи)
• Използване на технически английски език, познания по др. чужди езици е предимство.
• Да не е алергичен към химикали;
• Опит в работата с хроматографски и масспектрометрични методи за анализ (GC-FID; GC-MS) ще се счита за предимство.

Фирмата предлага:
• Стимулиращо възнаграждение;
• Достъп до професионални обучения и възможности за развитие и повишаване на квалификацията;
• Работа със съвременни апарати за пробоподготовка и анализ.

За да кандидатствате, изпратете актуална автобиография на: pehlivanoveng@mail.bg ; pehlivanoveng@gmail.com