ХИМИК - АНАЛИТИК в лаборатория за качествен контрол на лекарствени продукти

Медитрайл търси кандидати за длъжността:

ХИМИК-АНАЛИТИК в лаборатория за качествен контрол на лекарствени продукти
Месторабота: гр. София

Изисквания към кандидатите:
- Висше образование – химия, фармация, биохимия, биотехнология;
- Стаж в лаборатория за качествен контрол - минимум 2 години;
- Практически умения за работа с хроматографски, спектрални методи за анализ и др.;
- Задълбочени познания в областта на органичната и аналитичната химия;
- Познава изискванията на стандартите GMP и GLP;
- Компютърна грамотност – MS Office, Интернет;
- Много добро владеене на английски език;
- Умения за работа в екип и динамична работна среда, поемане на отговорности, коректност, лоялност и лична ангажираност.

Описание на длъжността:
- Спазва внедрената в лабораторията система по качеството, съгласно изискванията на стандартите GMP и БДС ISO/IEC EN 17025:2006;
- Разработва и валидира методи за анализ;
- Осъществява качествен и количествен анализ на насипни и готови лекарствени продукти посредством утвърдени спецификации и фармакопейни монографии;
- Познава принципите на работа на аналитичната апаратура и може да ги прилага;
- Следи за правилното функциониране и своевременно почистване на аналитичната апаратура;
- Участва в цялостната работа на лабораторията по осъществяването на нейните контролни функции и в изготвянето на аналитична документация;
- Попълва стриктно лабораторната документация.

Фирмата осигурява:
- Добро заплащане, обвързано с постигнатите резултати;
- Дългосрочна заетост;
- Редовен режим на работа;
- Фирмено обучение;
- Работа в млад и динамичен екип.

Документи за кандидатстване:
- Мотивационно писмо;
- Автобиография с описание на придобития професионален опит в лаборaтория и актуална снимка;
- Копие на диплома за завършено висше образование.

Документите изпращайте чрез сайта на Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4747820