Главен експерт

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
София 1092, ул.”Дякон Игнатий”№ 3

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № ОХ-337 от 04.04.2019 г. на министъра на отбраната,

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ЯДРЕНА, ХИМИЧЕСКА, БИОЛОГИЧЕСКА ЗАЩИТА И ЕКОЛОГИЯ“, ДИРЕКЦИЯ „ОПЕРАЦИИ И ПОДГОТОВКА“

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
Изисквана минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
Област на висше образование: природни науки, математика и информатика;
Професионално направление: науки за земята; биологически науки;
Професионален опит: 4 години;
Или минимален ранг: ІII младши;
Кандидатите за заемане на длъжността да отговарят на изискванията на чл. 40, ал.1 от Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Подпомага началника на отдела при осъществяване на дейностите по опазване и възстановяване на околната среда в районите на дислокация на военните формирования и в местата на провеждане на операции, учения и мероприятия, свързани с отбраната на страната.
Разработва експертни анализи, становища по проблеми, свързани с опазване на околната среда във въоръжените сили. Участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с опазване на околната среда. Изготвя становища по представени за съгласуване нормативни документи от други министерства и ведомства по въпроси касаещи опазване на околната среда. Изучава, анализира, разработва и предлага експертни оценки, становища и решения, свързани с практическото прилагане на законодателството в областта на опазване на околната среда във въоръжените сили. Участва в разработването и поддържането на концептуални, доктринални и приложни документи, касаещи опазване на околната среда във въоръжените сили. Участва в процеса на планиране на подготовката по опазването на околната среда във въоръжените сили и нейното отчитане. Участва при извършването на контрол по спазване на нормативните изисквания, касаещи опазването на околната среда във въоръжените сили.

Допълнителни умения и квалификации:
Компютърна грамотност - Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point.

Размер на основната заплата за длъжността: 660 - 2100 лв.
Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1.

НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
Решаване на тест и провеждане на интервю.

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
• Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
• Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
• Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител, че кандидатът отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 7 от Закона за защита на класифицираната информация;
• Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен /документите, издадени в чужбина, следва да бъдат легализирани по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобитото висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища/ и допълнителна квалификация;
• Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.) или копие на документ за придобит ранг като държавен служител;
• Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Копие от длъжностната характеристика, както и формулярите на заявлението и двете декларации могат да бъдат намерени на електронната страница на Министерството на отбраната в рубрика Документи, подрубрика Обяви и конкурси.

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ:
гр. София, ул. “Дякон Игнатий” № 3, Министерство на отбраната – приемна, вход от ул. ”Аксаков”, всеки работен ден от 9.00 - 12.00 часа.
Телефони и лица за контакти от отдел “Човешки ресурси на администрацията на МО”:
Живка Пенева – тел. 02/922 10 48; Вяра Александрова – тел. 02/922 10 59; Иван Арабаджийски – тел. 02/922 10 49

Срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или техни упълномощени представители в 11-дневен срок от публикуване на обявата. Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща, няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя. Краен срок за подаване – 02.05.2019 г. до 12.00 часа.

ОБЩОДОСТЪПНО МЯСТО ЗА ОБЯВЛЕНИЯ:
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерство на отбраната.