Главен експерт в Агенция „Митници”,дирекция Централна митническа лаборатория

Агенция Митници обявява конкурс за длъжността:

Главен експерт в Агенция „Митници”,дирекция Централна митническа лаборатория

1. Длъжност, административна структура: 2 щатни бройки за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници” в отдел „Изследване на промишлени стоки, химически вещества и горива“, дирекция „Централна митническа лаборатория“ в Централно митническо управление.

2. Описание на длъжността съгласно утвърдените длъжностни характеристики:
- изготвя лабораторни експертизи в почти пълния обхват на стоки и продукти, които се изследват в отдела, съгласно функционалната характеристика;
- извършва лабораторни анализи със сложна аналитична апаратура и с общо лабораторно оборудване в отдела в т.ч. обработва резултати, оформя тяхната интерпретация;
- въвежда нови лабораторни методи за анализ, извършва изследователска работа във връзка с решаването на специфичен проблем;
- изготвя становища и консултира митническите учреждения или други дирекции в ЦМУ във връзка със специфични въпроси в рамките на компетенциите на дирекцията, изготвя научни доклади и ги представя на специализирани форуми;
- обучава новопостъпили и други служители в дирекцията;
- възлага и проверява работата на служителите с изпълнителски функции или на други експерти във връзка с изготвянето на митнически лабораторни експертизи;
- след съответно обучение извършва вътрешни одити по системата за управление;
- изготвя и поддържа стандартни оперативни процедури по системата за управление;
- прилага оперативните и аналитични процедури съгласно системата за управление в лабораторията;
- разработва предложения за решения на проблеми и участва в изработването на указания;
- участва в разработването на проекти на нормативни и други актове, становища, отговори, писма и др. в съответната област и удостоверява с подпис тяхната правилност;
- при установяване на недостатъци и слабости, възникнали в процеса на управление на дейността, своевременно информира ръководителя си;
- участва, при спазване на дадените му указания, във ведомствени работни групи, експертни комисии и др.;
- изучава вътрешния и чужд опит и теория в своята област;
- анализира нормативните и другите актове в областта на неговата дейност и при необходимост дава мнение за тяхното усъвършенстване;
- усъвършенства постоянно професионалната си квалификация;
- познава и спазва Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Кодекса за поведение на митническия служител;
- спазва правилата за работа с документи, съдържащи класифицирана информация;
- извършва и други дейности и задачи, възложени с вътрешноадминистративен акт от непосредствен или висшестоящ ръководител.

3. Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността
- образование: висше;
- минимална образователната степен: бакалавър;
- област на висше образование: „Природни науки, математика и информатика” с професионални направления „Химически науки” и „Биологически науки”; област на висше образование „Технически науки” с професионални направления „Химични технологии” и „Биотехнологии”;
- професионален опит: 4 години в извършването на дейност в област или области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика или III младши ранг.

4. Допълнителни изисквания за длъжността:
- компютърни умения: Microsoft Office, Internet, ползване на специализирани информационни системи в областта;
- ползване /владеене на западен/ чужд език; поне един от следните езици – английски, френски или немски;
- да отговаря на изискванията, определени в чл. 10, ал.1 и 2 от Закона за митниците.

5. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- умения за работа в екип.

6. Брой работни места, за които е обявен конкурса: 2.

7. Размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността: 1300 лева.

8. Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- изследване за професионална и психологическа пригодност, съгласно Наредба № Н-1 от 03.06.2016 г. за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция „Митници“: тест за интегритет. Кандидатите, които след извършване на изследването за професионална и психологическа пригодност не са преминали елиминаторния праг на етапа, не се допускат до следващия заключителен етап;
- интервю.

9. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
- заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/;
- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
- копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
- копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (професионален опит се доказва с официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и извършване на дейност в чужбина);
- уведомление за поверителност ведно с декларация.

10. Място и срок за подаване на документите:
- документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в срок до 08.10.2018 година включително в отдел „Канцелария и административно обслужване“ на Централно митническо управление“, Агенция „Митници“ на адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 47, тел.: 02/9859 4024.
11. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Агенция „Митници”