Главен експерт в отдел „Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците”

Изпълнителна агенция по околна среда търси да назначи главен експерт в отдел „Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците" по заместване.
Месторабота: гр. София

1. Минимални изисквания:
– образование – висше, образователна степен – бакалавър;
– ранг – IV младши или професионален опит – 3 години;
– правоотношение – служебно.

2. Допълнителни изисквания:
а) предпочитано образование – химия, инженерна химия;
б) компютърна грамотност: ползване на програмни продукти включително офис пакет (текстообработка, работа с база данни, статистическа обработка на данни и др.);
в) английски език – минимум средно ниво.

Кратко описание на длъжността – Извършване на изпитвания по стандартизирани и вътрешно ведомствени методи на проби от почви, утайка, отпадни продукти, седименти, растения и биологично третирани отпадъци съгласно изискванията на нормативната уредба прилагаща изискванията на Закона за почвите и Закона за управление на отпадъците и съпътстващата ги нормативна уредба с цел осигуряване на данни за състоянието на компунентите и факторите на околната среда.

Основна заплата определена за длъжността – 700 (седемстотин) лева.

При интерес към позицията, изпратете професионална автобиография с актуална снимка, диплома и документи доказващи професионален опит, както и телефонен номер за обратна връзка, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4116597