Главен експерт

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД-02-13/18.01.2019 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по трансплантация (ИАТ) се обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността: „Главен експерт” - дирекция „ Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията” към ИАТ.
2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
2.1. Придобита образователна степен –бакалавър
2.2. Професионална област – здравеопазване и спорт; природни науки, математика и информатика; социални, стопански и правни науки, технически науки.
2.3. Професионално направление - медицина, стоматология , фармация, обществено здраве, здравни грижи, биологически науки, администрация и управление, биотехнологии, химични технологии.
2.4. Професионален опит: минимум 3 години в дейностите свързани с длъжността или присъден ранг в държавната администрация – ІV младши.
3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
3.1. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
4. Допълнителните изисквания, носещи предимство на кандидатите за заемане на посочената в т. 1 длъжност: компютърна грамотност: MS Office (Word, Excel, Access, Power Point с др.), владеене на западен език на работно ниво.

5. Начин на провеждане на конкурса: тест, практически изпит и интервю.

6. Документи за участие в конкурсната процедура
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
6.1. Писмено заявление за участие в конкурса за съответната длъжност, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
6.2. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2, т.1 от НПКДС;
6.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;
6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
6.5. Нотариално заверено пълномощно в случай, че документите се подават от упълномощен представител.

При подаване на документите, на кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

7. Подаването на заявлението и приложените към него документи се извършва лично от кандидата или от упълномощен от него представител в сградата на Изпълнителна агенция по трансплантация, гр. София, ул. “Братя Миладинови” № 112, стая 2 – „Звено за административно обслужване ”, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч., в срок от 10 дни от публикуването на обявлението за конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на Агенцията. Не се приемат документи, подадени по обикновена, електронна пощи или чрез куриерска служба.

8. Оповестяването на конкурса да се извърши с публикуване на обявление в специализиран сайт или портал за търсене на работа и едновременно с това в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията. Обявлението да се постави във фоайето на сградата на ИАТ и да се публикува на интернет страницата на ИАТ.

9. Списъците и всички съобщения свързани с конкурса да бъдат обявявани във фоайето сградата на Изпълнителна агенция по трансплантация на информационното табло.

10. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
- Анализира дейността на лечебните заведения, извършващи трансплантации.
- Участва в инспекции на лечебни заведения, извършващи детекция на донори и органна трансплантация, системното посттрансплантационно проследяване и управление на лекарствената терапия, тъканната трансплантация и асистирана репродукция.
- Участва в инспекции във връзка с докладвани нежелани реакции, инциденти и събития, свързани с дейностите по органна трансплантация.
- Участва в разпределянето на осигурените за трансплантация органи.
- Участва в разработването и изпълнението на национални стратегии и програми, международни проекти, анализи и прогнози в областта на донорството и трансплантацията.
- Разработва национални кампании и програми за обществена промоция на донорството и трансплантацията.
- Разработва на експертни анализи и оценки.
- Изготвяне на становища.
- Изготвя отговори по предложения и сигнали, постъпили в агенцията по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
- Изготвя експертни анализи и оценки във връзка с осъществяване правомощията на директора на дирекцията и подобряване на административното обслужване

11. Размер на основната заплата за заемане на длъжността:
- минимален размер на основната заплата - 560 лева. Основният размер на заплатата на длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на заплатата.