Главен експерт в отдел „Лаборатория за инструментални методи за анализ“

Изпълнителна агенция по околна среда обявява конкурс за длъжността:

Главен експерт в отдел „Лаборатория за инструментални методи за анализ“
Месторабота: гр. София

Основна цел на длъжността: Извършване на пробоподготовка и елементен анализ на метали и металоиди във води, въздух, почви, седименти, утайки, отпадъци, растения и други по стандартизирани и вътрешно-ведомствени методи. Калибриране на аналитичните апарати, разработване и валидиране/верифициране на методи за анализ. Прилагане и спазване на процедурите за вътрешен качествен контрол съгласно БДС ISO 17025.

Общи минимални изисквания за длъжността:
- Минимална образователна степен: бакалавър
- Минимален професионален опит: 3 години или ранг IV младши.
- Специфични изисквания за длъжността: няма.

Допълнителни умения и квалификации:
а) предпочитано образование – химия (органична, аналитична, инструментални методи), химични технологии;
б) опит в лабораторно-аналитична дейност с аналитична апаратура (спектрометри-атомно абсорбционни, масспектрометри с индуктивно свързана плазма и др.)
б) компютърна грамотност: ползване на програмни продукти включително офис пакет (текстообработка, работа с база данни, статистическа обработка на данни и др.);
в) английски език – минимум средно ниво.
Основна заплата: 700 лв.
Начин за провеждане на конкурса – практически изпит и интервю.

Необходими документи за участие в конкурс:
1. Заявление за участие (по образец), съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
Конкурсна комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.
До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.

Документите се подават лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в десет дневен срок след датата на публикуване на обявата на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 1, ст. 101, тел. 02/9406495 и 02/9406489.

Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде предоставена на информационното табло в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 1 и на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околна среда.

Краен срок за подаване на документи 12.03.2018 г. включително.