Главен експерт в сектор "Химия, храни и текстил"

Български институт за стандартизация обявява свободно работно място за експертна позиция в сектор „Химия, храни и текстил”

Месторабота: гр. София

Българският институт за стандартизация (БИС) е националния орган за стандартизация в Р. България. БИС е обществено-правна организация, в която членуват всички заинтересовани от дейността по стандартизация фирми, организации и институции. БИС работи в обществена полза и не разпределя печалба. Дейността на БИС е насочена към непрекъснато подобряване на националната стандартизационна система и привличане на повече участници в дейността по стандартизация.

Отговорности на главния експерт:
• Организира дейността по националната стандартизация в следните области:
- Опаковки, целулоза, хартия и картон;
- Корозия и защита от корозия;
- Взривни материали за граждански цели и пиротехнически изделия;
в т.ч. разработването на български стандарти на национално ниво;
• Oрганизира участието в разработването и гласуването на стандарти на европейско и международно ниво и въвеждането им като български стандарти в същите области

Изисквания:
• Висше образование - химик;
• Опит в областта на Химическата промишленост – от 1 до 3 години минимум;
• Много добро ниво на английски език;
• Компютърни умения - работа с МS Office, Интернет, Outlook Express.

Личностни качества:
• Организационна способност и комуникативност;
• Лична ангажираност към процесите;
• Аналитично и иновативно мислене;
• Инициативност и креативност;
• Поемане на отговорности, екипност, коректност и лоялност.

Документи за кандидатстване:
• Автобиография;
• Актуална снимка;
• Препоръки (при наличие на такива)
• Документи за придобита квалификация (езикова; професионална)

За повече информация: 02/8174540