ЕКСПЕРТ по растителни биотехнологии

За изпълнение на ДОГОВОР BG16RFOP002-1.005-0019-C01 на тема: „Разработване на биокомпоненти от природни източници и лабораторен продукт за варикозни и диабетни рани“ от „АЛЕКС 1977“ ЕООД по ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020", съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР НА изпълнител за следната длъжност, която ще заеме след сключване на срочен трудов договор по реда на чл. 67, ал. 1, т. 2 от КТ на:

ПОЗИЦИЯ 1: Длъжност по проекта: ЕКСПЕРТ 9 по растителни биотехнологии
Месторабота: гр. Софич

Изисквания:
1. Компетентност в областта на разработване на технология за получаване на биокомпоненти от природни източници.
2. Образование – Магистър по органична химия, биохимия или биотенология.
3. Квалификация – Специалист в областта на химия, биохимия или биотенология.

Функции (отговорности и задължения):
• Изолиране на екстракти от природни источници.
• Разработване на технологии за получаване на различни комбинирани смеси от получените екстракти.
• Проследяване на екологичните процеси, като оползотворируемите отпадъци се връщат обратно в системата

Часова заетост на персонала: 8 (осем) часа/ден.

Краен срок за подаване на документите: 17:00 часа на 10.01.2019 г.

ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС
След изтичане на определения за приемане на документи срок, комисия в тричленен състав ще разгледа всяко постьпило заявление и ще прецени дали са представени всички необходими докумеити и дали те покриват минималните и специфични изисквания, посочени в обявлението.

С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю, като следва да бъде доказан изложеният в автобиографията опит и квалификация с предоставянето на релевантни доказателствени документи. Кандидатите следва да предоставят:
1. Заявление - по образец /Приложение 1/
2. Автобиография - по образец
3. Копия на документи, удостоверяващи придобит професионален стаж (опит).

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
1. Онлайн - https://www.jobs.bg/job/4644993