Експерт опасни отпадъци (Бургас)

Във връзка с участие в обществена поръчка, фирма Сириус Стар БГ ЕООД търси да назначи:

ЕКСПЕРТ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
Месторабота: гр. Бургас

Допълнително договаряне след приключване на процедурата.

Изисквания:

1. Образование:
Да притежава степен „Магистър“, в област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика“ с професионално направление: „Химически науки“ или в област на висшето образование „Технически науки“ с професионално направление: „Химични технологии“
2. Професионален опит:
Минимум 3 (три) години професионален опит по придобитата специалност.
3. Специфичен опит:
Опит в изпълнена минимум 1 (една) дейност и/или услуга в областта на управление на опасните вещества и/или опасни отпадъци

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете професионална автобиография, придружена с актуална снимка, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4116863
Повече информация на телефон: 0895 130 111