Експерт Инженер-химик

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-1.005-0078-C01/25.05.2018 г. „Разработване на иновативен продукт от „Милкотестер“ ООД“, фирма Милкотестер“ ООД търси да назначи Експерт - инж. "Химик“ на 4 часов работен ден при петдневна работна седмица.

Месторабота: гр. Белово

Изисквания към кандидатите:

- Образование: висше
- Квалификация: инженер „Химия“ или еквивалентно
- Професионален опит минимум 2 години опит в синтезирането и/или прилагането и/или тестването на химични багрила.
- Срок на заетост по проекта: 23 месеца

Функции (отговорности и задължения):
- Експертът ще работи със закупените лабораторни ДМА и материали за осъществяване на основните си задължения по проекта. Допълнително, експертът ще отговаря за приемане изпълнението от външната лаборатория на синтезираните багрила (за различните телесни флуиди).
- Eкспертът ще работи по изпълнението на Дейност 1 и Дейност 2 от проект № BG16RFOP002-1.005-0078-C01, като ще има следните отговорности и задължения:

Дейност 1: Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова иновация - ще изпълнява задачи по:
1. Изследвания, изпитвания и измервания за създаване на ново знание и установяване на:
1.1.1. Методи и възможности за проточно пробовземане и прилагане на багрило;
1.1.2. Вариантен анализ на технология за анализ на клетки в различни видове флуиди;
1.1.3. Вариантен анализ за създаване на задание за компютърно приложение за управление на уреда; анализ на нужния графичен интерфейс;
2. Анализ на информацията:
1.2.3. Валидиране на метод за автоматизиран анализ на различни типове клетки
3. Изследвания, изпитвания и измервания, свързани с разработката на приложен модел на MCA 01:
1.3.1. Валидиране на избраните технологии за проточно пробовземане и прилагане на багрило, чрез създаване на елементи за прототип;
1.3.3. Валидиране на технологичен чертеж на апарата, автоматика, задание за изпълнение; химия на прилаганото багрило;
1.3.4. Разработване на основните възли и елементи за създаване на уреда, тест на елементите;
Дейност 2: Създаване и тестване на прототип, свързан с разработването на продуктова иновация:
2.1.1. Създаване на прототип на уреда: при изпълнението на тази задача, в продължение на предходната дейност ще се:
2.1.1.2. Конструира прототип - разработване на отделните елементи; интеграция на елементите; прилагане на автономно захранване - акумулаторна батерия; разработване на интегрална схема за управление - архитектура и конструиране (насищане на платки; разработване на компютърен контролер за управление автоматиката на уреда);
2.1.1.3. Интеграция на елементите
2.1.3. Тестване на прототипа; корекции по механиката и автоматиката, настройка на приложението за управление на уреда
2.1.4. Разработване на финален вариант на прототипа, тестване и приемане

Как да кандидатствате:
Изпратете актуална автобиография чрез сайта на Jobs.bg (https://www.jobs.bg/job/4537741) или на адрес: гр. Белово, ул. Тодор Каблешков № 9 (адресирана до фирма „Милкотестер“ ООД), в срок до 30.09.2018 г.