Експерт по здравословни и безопасни условия (Бургас)

Във връзка с участие в обществена поръчка, фирма Сириус Стар БГ ЕООД търси да назначи:

ЕКСПЕРТ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ
Месторабота: гр. Бургас

Допълнително договаряне след приключване на процедурата.

Изисквания:

1. Образование
Да притежава минимум степен „Бакалавър“, в област на висшето образование като „Природни науки, математика и информатика“ с професионално направление: „Науки за земята“ „Химични технологии“ „Екология“, „Околна среда“, „Медицина“
2. Професионален опит
Минимум 3 (три) години професионален опит по придобитата специалност.
3. Специфичен опит
Опит в изпълнена минимум 1 (една) дейност и/или услуга в областта на управление на опасните отпадъци и/или опасни вещества.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете Вашата професионална автобиография, придружена с актуална снимка, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4116886

Повече информация на телефон: 0895 130 111