Редовен докторант по направление 4.2 Химически науки - Полимери и полимерни материали

Лаборатория Биологично активни полимери при Института по полимери - БАН, търси дипломиран магистър за редовна докторантура по направление 4.2. Химични науки, специалност "Полимери и полимерни материали“.

Темите, които ще се разработват са в областта на нанотехнологиите и на съвременните материали от биополимери и природни биологично активни вещества с конкретни приложения:

- Наноструктурирани полимерни носители на биологично активни вещества с антиоксидантна активност;
- Нови нановлакнести полимерни материали, съдържащи биологично активни вещества с противотуморна активност.

Задължително изискване е придобита магистърска степен по химия, фармация, биотехнология, физика, биология, материалознание, полимери и др. Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/. Документи за участие в конкурса се подават до 12.10.2018 г. в канцеларията на Института по полимери, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103 вх. В. Изпитите ще се проведат: по специалността от 03 до 07 декември 2018 г., по чужди езици от 10 до 14 декември 2018 г.

Лабораторията разполага с необходимата материална база за реализиране на докторантурата. В Лабораторията има хабилитирани учени - признати специалисти в областта на полимерите и в получаването и охарактеризирането на наноструктурирани материали от полимери на биологична основа, с опит в обучението на докторанти. Лабораторията има и утвърдени взаимодействия с водещи Институти и Университети от България и чужбина. Всичко това позволява обучението на докторантите да се провежда на много добро ниво и да приключва с публикуване на резултатите от изследванията в реномирани международни научни издания.

Институтът предоставя възможност за съвместна научно-изследователска работа и обмен с водещи изследователски и университетски центрове. Възможности за допълнително заплащане по проекти.

Лице за допълнителна информация: проф. дн Н. Манолова
Tел: +359 (02) 979 2239
E-mail: manolova@polymer.bas.bg