Редовен докторант, специалност "Биофизика“

Секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия” при Институт по биофизика и биомедицинско инженерство - БАН търси дипломиран магистър за редовна докторантура по направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Биофизика“.

Тематиката на докторантурата ще бъде свързана с изграждане и характеризиране на биоматериали за функционализиране на медицински изделия и наноструктури носители на биологично активни субстанции. Има възможност за работа по проекти с допълнително финансиране.

Задължително изискване е придобита магистърска степен по биология, химия, физикохимия, физика, биомедицинско инженерство, иженерни материали и материалознание, фармация, биотехнология, полимери или свързани с тях, добър писмен и говорим английски език. Документи за участие в конкурса се подават до 10.10.2017 г. в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.

Секцията разполага с условия за реализиране на научно-изследователската работа по предлаганата тематика, както и с хабилитирани учени с опит в обучението на докторанти. Секцията работи по национални и международни научни проекти и има установени сътрудничества с университети и научни институти в Германия, Италия, Испания, Унгария, Франция и Австрия.

Лице за допълнителна информация: проф. Стефка Танева
Email: sgtanevagmail.com
Телефон: (359 2) 979 2625
Факс: (359 2) 872 3787
Адрес: ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 21, стая 314
София 1113, България