Дни на отворените врати в ИФХ-БАН

БЪЛГАРСКА AКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, Институт по физикохимия “Академик Ростислав Каишев” Ви канят на

ДНИ НА ОТВОРЕНИTE ВРАТИ
ПОД НАДСЛОВ: “НАУКА ОТ ИЗВОРА - СТАРИ ТРАДИЦИИ, НОВИ ПРИЯТЕЛИ”

ПРОГРАМА

16 НОЕМВРИ 2017 /четвъртък/, 10:00 - 16:00 ч.
Посещение на докторанти, студенти и ученици

Тематика 1. Какво е фазов и химичен състав? Физикохимични свойства на твърди образци. Кристални и аморфни вещества

„Рентгенови методи на изследване в съвременното материалознание”
доц. д-р Георги Авдеев - лаб. 127

„Компютърна микротомография: възможности и приложение”
доц. д-р Драгомир Тачев - лаб.108

„Оптичен дилатометър за стъкла, керамики и стъклокерамики Misura HD 1400”
проф. д-р Александър Караманов - лаб.107

„Да наблюдаваш невидимото: изследване на образци, които се използват в ежедневието - структура на хартия, черупка от яйце, прахови частици, въглища, плат, стомана, графит и др.”
д-р Стела Атанасова, доц. д-р Богдан Рангелов - лаб. 314

„Кристализация на белтъчни молекули: инсулин, лизозим и феритин”
Мелиха Алиосман, гл. ас. д-р Ивайло Димитров - лаб. 416

Тематика 2. Физикохимични методи за охарактеризиране на комплексни течни системи. Повърхностно активни вещества. Моно- и бислойни моделни системи за изследване на свойствата на течни фазови граници. Биомедицински и индустриални
приложения.

„Тензиометър с профилен анализ PAT-1: изследване на динамично повърхностно напрежение на разтвори и повърхностна дилатационна реология на адсорбционни слоеве”
гл. ас. д-р Димитринка Арабаджиева, Нери Памукчиева– лаб. 415

„Mикроинтерферометрична апаратура за получаване и изследване на тънки течни (пенни и емулсионни) филми от разтвори на нискомолекулни и полимерни повърхностно активни вещества (синтетични и биомолекули)”
гл. ас. д-р Христина Петкова, Димитър Стоянов – лаб. 415

„Лангмюирова везна: Охарактеризиране на неразтворими монослоеве от повърхностно активни вещества, нанесени върху течна „подложка“
доц. д-р Румен Тодоров, гл. ас. д-р Димитринка Арабаджиева - лаб. 415

Тематика 3. Елекрохимия и корозия. Електрохимично получени материали - метали, полимери и композити. Апаратура за електрохимични изследвания

„Каталитични материали, базирани на електропроводими полимери, за електрохимично преобразуване на енергия”
докторант Анелия Накова, докторант Василена Карабожикова, проф. дхн Весела Цакова - лаб. 404

„Електрохимично получаване на цинкови и композитни (съдържащи наноконтейнери с инхибитор) цинкови покрития. Сравняване в корозионно отношение”
ас. д-р Нели Божкова, проф. д-р Николай Божков - лаб. 510

„Електрохимично отлагане на антикорозионни сплавни покрития Zn-Fe-P. Получаване на конверсионни филми върху цинк и тройна цинкова сплав. Корозионно охарактеризиране на метални покрития посредством метода на потенциодинамични криви”
ас. Миглена Пешова, ас. Васил Бъчваров, доц. д-р Рашко Рашков – лаб. 510

„Наноматериали за фотоелектрокаталитично очистване на вода и въздух”
докторант Нина Димитрова, доц. д-р Женя Георгиева - лаб. 508

17 НОЕМВРИ 2017 г. /петък/, 10:00 - 16:00 ч.
Посещение на фирмени организации

За информация и заявки за посещения:
feyzim@ipc.bas.bg; GSM:0892 329 639
vchakarоva@ipc.bas.bg; GSM:0896 878 512
Тел: 02 979 25 81 (Канцелария)

Място на събитието:
Научен комплекс I на БАН
ул. Акад. Г. Бончев, блок 11, етаж 4
1113 София