Директор на дирекция "Планове и разрешителни"

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“
на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител
и Заповед № ЛС – 03 – 1/ 02.02.2018г. на Директора

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

І. Директор на Дирекция „Планове и разрешителни“- 1 бр.
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността предвидени в нормативни актове:
- степен на образование - висше образование – образователна степен - магистър
- професионален опит – 4 /четири/ години и/или ранг за заемане на длъжността – ІII младши.
2. Специалности от професионални направления Науки за земята, Биологически науки, Химически науки и Право.
- Допълнителни умения и компетентности носещи предимство на кандидатите – умения за мотивиране на служителите за постигане на значими индивидуални цели и целите на дирекцията, добри комуникативни умения, умения за работа в екип, умения за работа с MS office (Word, Excel), програмни продукти за електронна поща, Internet, познаване националното и Европейското законодателство в областта на водите и околната среда.

3.Месторабота - Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ №66.

4. Кратко описание на длъжността: Директорът на Дирекция „Планове и разрешителни” организира, разпределя, координира и контролира цялостната дейност на отдел „Планове” и отдел „Разрешителни” към дирекция „Планове и Разрешителни”. Осъществява дейности по: специализирани карти, бази данни и географски информационни системи (ГИС); мониторинг и зони за защита на водите; разработване и актуализиране на ПУРБ и ПУРН; провежда процедури по издаване на разрешителни по закона за водите; информиране на обществеността, заинтересованите страни и други институции: подготовка и попълване на данни съгласно изискванията за електронно докладване пред Европейската комисия (WISE) съгласно Европейското законодателство за водите и други международни актове; подпомагане на трансгранична хармонизация в областта на водите съгласно международни ангажименти и споразумения; подготвя и предоставя информация във връзка с докладвания до Европейската комисия и Европейската агенция по околна среда; участва в работни групи по прилагане на различни директиви в областта на водите.

4. Граници на основна заплата за длъжността - 510.00 – 1600.00лв.

II. Начин на провеждане на конкурса:
Решаване на тест свързан с професионалната област на длъжността (Закон за водите, Закон за опазване на околната среда, Закон за държавния служител, Правилника за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции и др.) и провеждане на интервю.

IIІ. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие:
1.Заявление за участие в конкурс – съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2.Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
3.Копие от документи за завършена степен на висше образование и допълнителни квалификации;
4.Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна или осигурителна книжка/ или придобит ранг като държавен служител.

Конкурсната комисия да разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и допълнителните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

IV. Място и срок за подаване на документите:
1.Документите, следва да бъдат представени в 10 – дневен срок от публикуването на обявата, във фронт - офиса на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” на адрес:
2700 гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ №66.
2.Подаването на документите да се извършва лично от кандидатите или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 15.02.2018г. в рамките на работното време на Дирекцията от 09:00 ч. до 17:30 ч.
3.Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, както и окончателното класиране на участниците, да се обявяват на интернет страницата на БД „ЗБР“
4.На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител обявлението за конкурса да бъде публикувано едновременно в Административния регистър и на интернет страницата на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район".