Механизъм на взаимодействие на цианинови багрила с нуклеинови киселини

Съвместни изследвания на екип от български учени от Факултета по химия и фармация при СУ” Св. Кл. Охрдиски” и хърватски изследователи от Институт „Ruđer Bošković” Загреб доведоха до определяне механизма на взаимодействие на новосинтезирани несиметрични цианинови багрила, съдържащи трифенил- и трибутилфосфониеви групи с нуклеинови киселини. Изясняването на процесите при нековалентното свързване на малки молекули с различни типове нуклеотидни последователности и влиянието на заместителите върху модела на взаимодействие е от съществено значение при дизайна на флуорогенни маркиращи агенти със специфична селективност.

Проведеният скрийнинг за антипролиферативната активност на изследваните багрила с различни типове нормални и туморни клетъчни линии показа много ниска цитотоксичност при повечето структури, което е важно условие в техниките за биомаркиране. Всички новосинтезирани съединения се свързват селективно с митохондриалните нуклеинови киселини, което ги прави особеноо ценни за селективно визуализиране на клетъчни субструктури.

 Оригинална статия: I. Crnolatac, L.-M. Tumir, N. Lesev, A. Vasilev, T. Deligeorgiev, K. Mišković, L. Glavaš-Obrovac, O. Vugrek, I. Piantanida. Probing the Structural Properties of DNA/RNA Grooves with Sterically Restricted Phosphonium Dyes: Screening of Dye Cytotoxicity and UptakeChemMedChem 8 (2013) pp. 1093-1103.