Нов метод за отстраняване на сребърни наночастици от водни дисперсии

Съвместен проект на учени от Факултета по Химия и Фармация и Катедрата по Химия на Минно-геоложкия университет доведе до разработването на ефективен метод за отстраняване на сребърни наночастици от водни дисперсии. В проведеното изследване авторите показват, че получени чрез редукция на сребърна сол с натриев цитрат сребърни наночастици могат да бъдат отстранени посредством адсорбция на повърхността на активен въглен. Установено е, че повишаването на йонната сила на водните дисперсии, чрез прибавяне на електролит, води до повишаване на адсорбцията, а прибавянето на електролит над критичната концентрация, предизвикваща коагулация на наночастиците води до тяхното агрегиране върху повърхността на адсорбента и практически до пълното им отстраняване.

Резултатите от тези изследвания могат да се окажат важни за по-доброто разбиране на взаимодействията между наночастици и твърди повърхности, за получаването на метал-въглеродни композити за каталитични приложения, както и за дизайн на нови методи за ефективно отстраняване на наночастици от замърсени отпадни води от нанотехнологични производства.

Оригинална статия: G. Gicheva, G. Yordanov, Removal of citrate-coated silver nanoparticles from aqueous dispersions by using activated carbonColloids Surf., A 431 (2013) pp. 51–59.