Биохимик

ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ (ИОХЦФ) към БАН обявява конкурс за биохимик за разработване на актуални задачи, заложени в програмите на Центровете по компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ и „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, и Националната програма „Иновативни нискотоксични биологично-активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед), финансирани от МОН.

За длъжността могат да кандидатстват и микробиолог или технолог.

Целта на научните разработки е чрез прилагане на най-съвременни техники и технологии да бъдат разработени биологично-активни вещества и внедрени в практиката.

Срок за подаване на документите: до 20.11.2018 г.

Документите се подават в канцеларията на ИОХЦФ-БАН:
гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 9, ет. 2, стая 206

За допълнителна информация : тел. 0887193423