Асистент

Институтът по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе, към Селскостопанска академия – София, обявява три конкурса за академична длъжност „асистент” в област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина: в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност “Агрохимия” – 1 бр., със срок от 1 (един) месец считано от 01.11. 2019 г. до 01.12.2019 г. Документите се подават в Деловодството на Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик”, гр. Русе 7007, ул."Проф. Иван Иванов" №1, тел.:+359 82 820 801, GSM. 089 331 7059.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

1. Завършена ОКС "Магистър", специалности "Химия" и "Агрохимия"
2. Компютърна грамотност - отлична
3. Умения за работа в екип
4. Добри комуникативни умения